Lasse Reuterberg, förbundsordförande i Sveriges Blåbandsförbund och ordförande i Södertörns Blåbandsförening samt dessutom verksamhetschef för Blåeld.

Vad har du för professionell bakgrund?

Jag har jobbat i reklambranschen och som fotograf och sedan VD inom idrottsrörelsen men sedan 2010 inom den ideella rörelsen.

Var kommer ditt sociala engagemang ifrån?

Det vaknade sent. Det var 2010, under min tid som VD i Pool 2 Tusen jag ställde mig frågan: Är det detta jag ska hålla på med? Jag hade då varit ordförande i Södertälje Blåbandsförening i sju år, sedan 2003, och startat Barnens Hus i Södertälje 2004.

2009 fick jag en förfrågan från Arbetsförmedlingen om att ta emot några fas 3-deltagare till Barnens Hus. Dessa tre människor ställde mina tidigare fördomar om långtidsarbetslösa på huvudet. Jag insåg att det fanns en relativt stor kraft i arbetslösa, som man borde kunna ta till vara.

Detta blev också starten på Blåeld, en utknoppning från Södertörns Blåbandsförening, som sedan 2010 arbetar med långtidsarbetslösa i fas 3 för att bryta utanförskap och hjälpa till med att återföra människor till arbetsdugligt skick.

Hur kom du i kontakt med nykterhetsrörelsen?

Genom min hustru, Ingalill Söderberg, som introducerade mig i Blå Bandets verksamhet 1997.

 

Blå Bandets värdegrund – en kristen grund

Blå Bandets värdegrund – en kristen grund


Vad är det hos Blå Bandet som attraherar dig?

Vi är en organisation med en lång tradition och som har en stark och tydlig värdegrund som jag gillar.

Så det är alltså inte svårt för en sekulariserad människa att vara aktiv, på hög nivå, i en organisation som har en så utpräglad koppling till en kristen grundsyn?

För mig är det oproblematiskt. Även om kristna värderingarna ligger till grund för Blå Bandets värdegrund och som jag för övrigt oreserverat ställer upp på så är vi ingen religiös organisation.

Ser du att det finns någonting i kopplingen till religionen som kan vara negativt för Blå Bandet i dess verksamhet?

Nej inte i sig men många känner motstånd mot det man upplever som religiösa organisationer. Det försvårar ibland vårt arbete inom till exempel skolan som inte vill släppa in religiösa organisationer.

Anser du att helnykterhet är eftersträvansvärt, eller är måttlighetsbruk ett vettigare mål att propagera för och arbeta med att hjälpa överkonsumerande till?

Även om jag förordar helnykterhet så anser jag att måttlighet kan vara vettigare i den meningen, att om vi vill påverka det generella alkoholbruket i vårt samhälle så är måttfullheten ett mål som är möjligt att uppnå för den stora och breda massan.

Din inställning till distinktionen riskbruk respektive missbruk?

Riskbruk ser jag som oreflekterad konsumtion, som börjar gå ut över andra. Missbruk är okontrollerad konsumtion som går ut över andra.

 

Den viktigaste målgruppen: vuxna kring barn och ungdom

Den viktigaste målgruppen: vuxna kring barn och ungdom


Vilken är den viktigaste målgruppen för Blå Bandets verksamhet?

Vuxna kring barn och ungdom, främst tänker jag då på föräldrar, mor- och farföräldrar, lärare med flera så de reflekterar över sina egna alkoholvanor och hur dessa påverkar barnen.

Upplever du att problemen kopplade till alkohol minskar, ökar eller förändras, för människor och för samhället?

Vi är glada över att färre ungdomar dricker alkohol idag men jag tror att problemen är av en annan typ idag jämfört med tidigare och generellt verkar de inte bli mindre.

Vi exponeras mer för alkohol idag genom reklam och produktplacering i tv-media. Detta gör att samhällets attityd till alkohol har blivit mer tillåtande och gränserna har flyttats. En tydlig effekt av detta är att trots att vi vet hur stor del alkoholen spelar vad det gäller till exempel våld så nämns det sällan som en bidragande orsak.

Förutom alkoholen, vilka droger och levnadsmönster ser du som mest problematiska för individ och samhälle i nutiden?

Vågen av cannabis (hasch och marijuana), världen över där det ena landet efter det andra legaliserar droger för ”medicinskt bruk”. Jag är mest förvånad över att politikerna ger upp mot de lobbying-krafter som ser stora ekonomiska vinster i att få cannabis legaliserat. Skulle önska att fler politiker orkar stå emot.

Tycker du att du varit framgångsrik i ditt arbete?

Ja det tycker jag. Jag vill som exempel lyfta på fem verksamheter som jag varit med om att starta: Barnens Hus, Blåeld, Tjejhuset, Livets kappsäck och Ingen alkohol före 18. Fem verksamheter som varje år möter tusentals personer i alla åldrar i syfte att få fler att reflektera över sitt alkoholbruk och för de yngre att skjuta upp sin alkoholdebut.

Annars vill jag ändå lyfta fram framgången i att finna och knyta duktiga medarbetare till våra olika verksamheter. Det har jag ofta lyckats bra med.

Var tycker du att det tagit emot?

Nykterhetsrörelsen inrotade attityder som inte alltid är gångbara i dagens samhälle. En fråga vi måste ställa oss är om vi ska, på gammalt vis, försöka värva ”redan frälsta” nykterister som medlemmar eller om vi ska arbeta för att fler reflekterar och begränsar sitt bruk av alkohol. Med en rabiat attityd till alkohol så möts vi ofta med misstro emedan en mer nyanserad attityd skapar intresse för det som jag anser är viktigast, att få ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut, vilket är grunden för mycket som är bra.

 

Förebyggande arbete är viktigt – men tyvärr eftersatt på många håll

Förebyggande arbete är viktigt – men tyvärr eftersatt på många håll


Vilka metoder använder sig Blå Bandet av i sitt arbete?

Vi arbetar huvudsakligen med förebyggande verksamheter. Problemet vi upplever är att det är svårt att få medel anslagna till att förebygga alkoholskador. Däremot vet vi att när skadan väl är skedd så tvingas samhället att betala stora pengar till de verksamheter som arbetar med behandling.

Det är en dålig ordning – jämför med till exempel brandskyddet. Där arbetar man efter principen att det är bättre att förebygga bränder, än att behöva släcka en brand.

Jag brukar säga, att behandling är som att kasta ut en livboj till en människa i vattnet och hoppas att denne kan hålla sig flytande. Det vi gör i Blå Bandet, med förebyggande arbete, är i stället som att sätta upp en varningskylt vid kajkanten: Fortsätter du förbi här så hamnar du i vattnet!

Vilka resultat ser man av det arbetet?

Förebyggande arbete är svårt att mäta effekterna av – man ser ju inte de skadeverkningar som aldrig uppstod, tack vare det förebyggande arbetet. Men idag vet vi att alkoholbruket bland ungdomar går ner och det påstår jag är ett resultat av just förebyggande arbete.

Vilka förebyggande och stödjande insatser använder bland ungdomar sig Blå Bandet av?

Vi arbetar med flera olika metoder men för att nämna några mer omtalade så är det Ingen alkohol före 18, Tjejhuset och det senaste som heter Livets Kappsäck där vi möter barnen i samverkan med skolan.

Ingen alkohol före 18” vill samla vuxna kring överenskommelsen att aldrig bjuda barn och ungdomar på alkohol. 30 000 vuxna har redan anslutit sig. Målet är att 200 000 vuxna ska våga och orka ta ställning.

Livets Kappsäck” är ett värdegrundsarbete som riktar sig direkt till barnen och sker i samarbete med skolan. Här tas bland annat mobbning, att ”se” sina kamrater och naturligtvis alkohol och droger.

ANT-bussen är ett förebyggande projekt som turnerar till skolor runt i landet och samtalar med ungdomar och stöttar skolpersonal med kunskap och effektiva metoder.

Vilka är de viktigaste samarbetsparterna?

Jag skulle vilja säga skolan och kommunerna.

 

Livets Kappsäck Blå Bandet

Folkrörelser i det moderna samhället


Kan folkrörelser ses som ett otidsenligt inslag i det moderna samhället?

Både ja och nej. Det är svårt att få människor att engagera sig organiserat, vilket gör det svårt att få aktiva medlemmar. Det är svårt att få människor till styrelsefunktioner men samtidigt så anser jag att i många fall att det ideella engagemanget behövs mer än någonsin.

Tror du att folkrörelser i allmänhet och nykterhetsrörelsen i synnerhet, har någon framtid som mer potenta samhällsaktörer?

Ja absolut även om vår roll kanske måste förändras och bli mer av professionell lobbying för att på så vis påverka politiker och myndigheter.

Hur ser du på frågan om Blå Bandet kan locka nya medlemmar, i konkurrens med andra aktörer och intressen i det allt större utbud som finns nu för tiden?

Vi ser att intresset för att vara medlem i den mer traditionella föreningen minskar har samtidigt intresset för korta och tidsbegränsade punktinsatser ökat och samlar i vissa fall mycket folk.

Bland andra är Missing People ett exempel på en sådan organisation för att inte tala om alla de som serverar soppa till hemlösa på jul men sedan lyser med sin frånvaro. Men, även om den traditionella nykterhetsföreningen kanske inte kommer att finnas kvar i framtiden, även om mötesplatser fortfarande kommer att efterfrågas så kommer vi att kunna samla mycket folk kring våra verksamheter som till exempel Ingen alkohol före 18 eller inom Livets Kappsäck.

Jag ser också en framtid för stödmedlemskap där insatsen är att stödja vårt arbete, betala medlemsavgift och därigenom bidra till att finansiera Blå Bandets arbete.

Har Blå Bandet lyckats mobilisera bland de senaste decenniernas invandrare?

På ett antal orter i landet har Blå Bandets föreningar verksamheter för invandrargrupper. Som en idéburen organisation är Blå Bandet en värdefull väg för många invandrade att komma in i samhället och möta andra grupper, både invandrare och svenskar.

 

Arbete-för-nykterhet

Arbete för nykterhet – ett moraliskt ställningstagande


I ett land som Sverige, borde inte socialtjänsten, sjukvården och rättsväsendet tillsammans kunna hantera avarter i drickandet och dess konsekvenser, utan hjälp från frivilligorganisationer? Vi betalar väl ändå skatt, eller hur?

Socialstyrelsen med flera har naturligtvis ett övergripande ansvar om medborgarnas hälsa. Men en demokrati bygger på att vi alla har ett ansvar i olika frågor och måste bidra i samhället på olika vis. Nykterhetsrörelsen uppdrag i civilsamhället är att förebyggande på ett sätt som en myndighet aldrig kan göra. Att möta människor i vardagen genom till exempel träffar med föräldrar i skolan, når ett mycket mer kostnadseffektivt resultat än aldrig så många utskick från myndigheter.

Vilka är dina förhoppningar för verksamhet och samhälle, när det gäller arbetet mot alkoholens skadeverkningar?

Jag tror att vi med gemensamma ansträngningar kan hålla både alkohol och droger under kontroll även om vi ser hur alkoholindustrin vinner mark inom vissa områden. Jag tror att den allmänna viljan att skydda barn och ungdomar är så stark att det, i mitt tycke, sunda förnuftet kommer att klara att stå emot en gränsförskjutning mot ett mer alkohol- och drogliberalt samhälle.

Slutligen, en lite provokativ fråga: Varför inte helt enkelt låta folk supa ifred?

Det är ett moraliskt ställningstagande. Man kan inte låta människor fara hur illa som helst med sig själva. Vi vet att missbruk ofta går ut över fler personer än missbrukaren varför jag anser att det inte är en fråga om den enskildes rätt att ”supa skallen av sig”.