Alkoholkonsumtionen i Sverige ligger på en sådan nivå och är av sådant slag, att den skapar betydande problem och försämrade levnadsförhållanden för många människor i vårt land.

Omkring var tionde vuxen svensk dricker alkohol i sådan omfattning, att det är till förfång för dem själva och en belastning för deras nära omgivning. Direkt eller indirekt berörs halva Sveriges befolkning av riskbruk och missbruk av alkohol.

De som drabbas värst, förutom den berusade själv, är de anhöriga och bland dessa främst barnen. Det är tyvärr alltför vanligt att skadeverkningarna från en barndom i ett missbruks- eller riskbrukshem följer barnet upp i vuxen ålder och sedan vidare genom livet.

Även samhället och tredje part drabbas på ett kostsamt vis. Sociala störningar av olika slag, misshandel, olycksfall, trafikdöd, produktionsbortfall och kostnader för sjukvård är återkommande poster i den negativa budgetbalansen.

Vad det summerar till i mänskligt lidande och förnedring tål knappt att tänka på.

I det goda samhället tar vi ansvar för varandra

Blå Bandet arbetar i förebyggande syfte, med målet att minska och dämpa problem och skadeverkningar till följd av en alltför vidlyftig och vårdslös alkoholförtäring.

I grunden ligger en föreställning om det goda samhälle, där vi inte bara tar ansvar för oss själva utan också i rimlig utsträckning tar ansvar för varandra.

Den primära målgruppen för arbetet är de vuxna som finns i kretsen kring våra barn och ungdomar, däribland förstås också föräldrar.

Förhoppningen är att de vuxna skall utgöra goda föredömen för ungdomen, visa måttfullhet i sina dryckesvanor och motverka att ungdomar förses med alkohol.

Civilsamhällets betydelse

Det finns luckor i välfärdssystemen och myndigheternas insatser är tyvärr inte heltäckande. Prioriteringar måste göras och vissa områden blir eftersatta.

Det är här civilsamhällets aktörer kan spela en viktig roll och utföra betydelsefullt arbete. För Blå Bandets del handlar det om att söka motverka alkoholmissbruk, social utslagning och den misär som följer därmed.

Blå Bandet arbetar förebyggande. Det har fördelen att vara resurseffektivt ur samhällsekonomisk synpunkt, men det finns en ännu viktigare aspekt.

De människor, i många fall ungdomar, som Blå Bandet når fram till besparas en uppsättning otrevliga erfarenheter och potentiellt tragiska levnadsöden.

De som lär sig att handskas förnuftigt med spriten, eller helt klara sig utan, kommer att få ett bättre liv. På köpet får vi alla ett bättre samhälle.

Blå Bandet har en vision om ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger, där alla människor har lika värde.

Vägen dit går genom ansvarstagande, för oss själva och för varandra.

Blå Bandet vill skapa attraktiva alkoholfria alternativ genom de aktiviteter och den verksamhet som bedrivs. Särskilt värnas om att barn och ungdomar får en trygg och drogfri uppväxt.

Arbetsredskapen är information och sammankomster, drivkrafterna glädje och engagemang.

Program och projekt

För att förverkliga sina visioner har Blå Bandet startat och utvecklat ett antal program och projekt. En kort titt på dessa aktiviteter ger en inblick i Blå Bandets tanke- och föreställningsvärld och ett smakprov på den positiva och ömsinta människosyn som präglar organisationen.

Dessa glimtar inifrån verksamheten skall förhoppningsvis också ge läsaren en ökad förståelse för den kraft och potential som kan frigöras, då engagerade människor arbetar målmedvetet tillsammans för ett gott syfte.

Livets Kappsäck är ett kostnadsfritt paketerbjudande till skolor för att motverka användandet av droger och alkohol bland unga. Barnen får vägledning att göra kloka val och får med sig ett budskap om en nykter och sund värld.

ANT-bussen är ett förebyggande projekt, som turnerar till skolor runt om i landet och samtalar med ungdomar och stöttar skolpersonal med kunskap och effektiva metoder. Syftet är att ge barn och ungdomar argument mot farorna med alkohol, narkotika och tobak.

Ingen Alkohol före 18 ska samla vuxna kring överenskommelsen att aldrig bjuda barn och ungdomar på alkohol. 30 000 vuxna har redan anslutit sig. Målet är att 200 000 vuxna ska våga och orka ta ställning.

Tjejhuset är en mötesplats för unga tjejer mellan 13 och 23. Syftet med Tjejhuset är att stödja unga tjejers utveckling och identitet i en miljö där man blir sedd och hörd som den man är. Tjejhuset vill erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter, samt förstärka ungdomarnas eget engagemang.

Stockholms läns Blå Bandsungdom. Här får du lära känna massor med häftiga och roliga – och drogfria – ungdomar. En mängd olika aktiviteter anordnas: fester, dans, film, utflykter och idrottsaktiviteter.

Barnens Hus i Södertälje är en öppen förskola och en mötesplats för barn och nyblivna föräldrar. Här ordnas det också sång-stund och babymassage samt hand och fotavtryck.

Utöver ovanstående verksamheter arbetar Blå Bandet också på några andra fronter, med andra svaga och utsatta grupper i samhället: långtidsarbetslösa och invandrare som ännu inte fått ordentligt fotfäste i det nya landet.

Organisationen Blåelds arbete syftar till att få människor i arbetsdugligt skick igen, efter det att lång tid i arbetslöshet satt ned deras förmåga.

Blåeld vill erbjuda de arbetslösa en meningsfull sysselsättning och en social gemenskap som bryter utanförskapet. För en del av deltagarna öppnar sig också möjligheten till anställning i ett socialt företag.

Blå Bandet bedriver integrationsverksamhet för nyanlända invandrare. På olika sätt erbjuds erfarenhetsutbyte mellan länder och kulturer. Det kan handla om matprat, språkcafé eller kulturarrangemang av olika slag.

Genom dessa aktiviteter skapas respekt, tolerans och förståelse människor emellan. Kontakter, språk och jobb är nycklar för de nyanlända att lättare bli en del av det svenska samhället.

Framtiden med Blå Bandet

Blå Bandet har lagt fast sina ambitioner och planer för de närmaste åren i ett strategiprogram, som sträcker sig fram till och med 2019.

Där sammanfattas Blå Bandets målsättningar och förhoppningar:

  • att medverka till sänkt konsumtion av alkohol och andra droger;
  • att fortsätta vara en livskraftig folkrörelse;
  • att vara en viktig samhällsförbättrare.

De brister som finns i våra välfärdssystem lär inte bli mindre under överskådlig tid. De luckor som myndigheter och andra officiella organ lämnar i sitt arbete lär knappast fyllas igen av sig själva.

Det kommer att finnas ett stort behov av Blå Bandets människosyn, engagemang och arbete även i framtiden. Inte bara till 2019, utan också långt därefter.

Det handlar om våra medmänniskor

Alkoholen i full frihet är ett monster, som äter barn och blomma.

Att på ideell basis arbeta mot alkoholens skadeverkningar är ett moraliskt ställningstagande. Så säger Blå Bandets förbundsordförande Lasse Reuterberg.

Lasse_Reuterberg

Det är också ett humanistiskt ställningstagande, en omtanke om andra människors väl och ve.

Vad helst ni gjort för en av dessa mina minsta bröder, har ni också gjort för mig, säger Kristus.

Även om vi i vår moderna tid skruvar ned retoriken en smula – det är ju inte bokstavligen fråga om våra bröder eller systrar – så återstår likväl detta enkla och manande faktum: det handlar om våra medmänniskor.

There but for the grace of God, go I.